NOTA LEGAL

Textos legals Versió 1    11-2017

1.1 AVÍS LEGAL (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :

PORTA SISTEMAS, S.L., [d’ara endavant PORTA SISTEMAS], és el titular del portal Web  portasistemas.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  C/ Guerau de Liost, 15 -Pol. Ind. Mas de les Ànimes- 43206 REUS, NIF B43054576, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1393, Foli 92, Full T-4151, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a porta@portasistemas.com.

 

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per PORTA SISTEMAS, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.
INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

PORTA SISTEMAS no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i PORTA SISTEMAS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de portasistemas.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’us o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web portasistemas.com com al accedir a la informació d’altres webs des del mateix Lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. PORTA SISTEMAS pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web, tenen la  finalitat  d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals del present Lloc Web.

 

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT

PORTA SISTEMAS declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa.
Així mateix, PORTA SISTEMAS no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

PORTA SISTEMAS no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que PORTA SISTEMAS realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

  1. 1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de PORTA SISTEMAS.Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de PORTA SISTEMAS i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de PORTA SISTEMAS.
    .
    3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per PORTA SISTEMAS. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.4. Excepte autorització expressa de PORTA SISTEMAS, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” portasistemas.com.5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de PORTA SISTEMAS, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de PORTA SISTEMAS.

 

 

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a PORTA SISTEMAS pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

 

 

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

 

PORTA SISTEMAS mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a PORTA SISTEMAS, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  PORTA SISTEMAS, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

 

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

 

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de  PORTA SISTEMAS, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per PORTA SISTEMAS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

 

PORTA SISTEMAS utilitza el domini “ portasistemas.com”  per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: portasistemas.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.
Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “PORTA SISTEMAS” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de PORTA SISTEMAS.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

 

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

 

Enviï un correu electrònic a l’adreça porta@portasistemas.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a porta@portasistemas.com i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

 

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis online.

Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:  

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaçhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia”.

 

 

  1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un tractament titularitat  de PORTA SISTEMAS, S.L., [d’ara endavant PORTA SISTEMAS], amb  domicili social a la C/ Guerau de Liost, 15 -Pol. Ind. Mas de les Ànimes- 43206 REUS, NIF B43054576, Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 1393, Foli 92, Full T-4151, E-mail porta@portasistemas.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix  PORTA SISTEMAS.

S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça porta@portasistemas.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

 

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Guerau de Liost, 15 -Pol. Ind. Mas de les Ànimes- 43206 REUS o bé enviant-ho per correu electrònic a porta@portasistemas.com i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.
POLÍTICA DE PRIVACITAT

PORTA SISTEMAS està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web. Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de portasistemas.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

 

PORTA SISTEMAS considera essencial garantir la protecció de les dades personals per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades Personals.
Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, per mitjà del present document, PORTA SISTEMAS.

 

informa :
1-Titularitat dels Tractaments

 

PORTA SISTEMAS amb  domicili social a: C/ Guerau de Liost, 15 -Pol. Ind. Mas de les Ànimes- 43206 REUS, és titular de diferents tractaments.
En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER], als que li serà aplicada la present política de Privacitat.

 

2-Recollida i Tractament

 

El tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  té com a principals característiques:
   2.1-Finalitat

 

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats tractaments, consisteixen en:

a. Per al Tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER],  oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web  portasistemas.com.

 

  1. b. Resoldre les qüestions formulades.c. i remetre’ls informació sobre els nostres productes i serveis del portal titularitat de PORTA SISTEMAS.

 

 

   2.2-Encarregat de Tractament

 

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest tractament i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 28 RGPDUE). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades personals, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

  

   2.3-Base jurídica – Consentiment

 

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la  Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat tractament, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè PORTA SISTEMAS, trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.
Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça porta@portasistemas.com indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.
 

 

3-Mesures de Seguretat

 

PORTA SISTEMAS, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

 

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Portabilitat i Limitació

 

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament [USUARIS WEB / NEWSLETTER] així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de PORTA SISTEMAS, podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable de tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d‘accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat, i si escau limitació (Drets ARCOPL) respecte de les dades incorporades en el tractament.

Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– l’enviament d’un correu electrònic a: porta@portasistemas.com.
– comunicació per escrit dirigida a: PORTA SISTEMAS, C/ Guerau de Liost, 15 -Pol. Ind. Mas de les Ànimes- 43206 REUS

PORTA SISTEMAS,  procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.
PORTA SISTEMAS, procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

 

C.- El dret de portabilitat podran ser exercitat, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments, has de ser retornades al titular de les dades, o bé a un altre tercer (Encarregat de tractament).

D.- El dret de limitació podran ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el Dret d’oposició, es limiti el tractament de les mateixes.

 

5-Canvi de Normativa

 

PORTA SISTEMAS, es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a: porta@portasistemas.com.

 

  1.3 Política de Cookies