Software

D’EDICIÓ

El software d’edició i d’impressió d’etiquetes és una part essencial en el procés d’etiquetatge. Aquest software us facilitarà des de la creació de les plantilles de les etiquetes fins a la presa de dades del sistema o la integració amb dispositiu i software preinstal·lats.

PORTA SISTEMAS ofereix la seva experiència com a proveïdor de solucions d’aquests tipus i disposa d’una gamma de programes àmplia, entre els quals s’inclouen líders del mercat de l’etiqueta com Easylabel, NiceLabel o Bartender.

Busquem la solució idònia per a la seva empresa i li oferim instal·lació, formació, manteniment i aplicacions a mesura.

Més informació